برنج دانه بلند 1121ارمغان

برنج دانه بلند 1121 ارمغان 

از مرغوب ترین انواع برنج دانه بلند (بذرهندی) محسوب می شود. که از مزارع سرسبز و حاصلخیز پنجاب برداشت می شود. بعداز طبخ این محصول دانه ها به راحتی قابل تفکیک بوده و حالت نشاسته ای نداشته و جهت طبخ انواع غذا مناسب می باشد.