برنج 1121

برنج دانه بلند 1121 ارمغان :

این برنج از مرغوب ترین انواع برنج دانه بلند (بذر هندی ) محسوب میشود . که از مزارع سرسبز و حاصلخیز پنجاب برداشت می شود . بعد از طبخ این محصول دانه ها به راحتی قابل تفکیک بوده و حالت نشاسته ای نداشته و جهت طبخ انواع غذا مناسب می باشد .