شرکت ارمغان ؛ حامی یازدهمین گردهمایی خیرین فرزندان غدیر مشهد