شله زرد قالبی

شله زرد قالبی

 

یک لیوان برنج نیم دانه عطری ایرانی یا پاکستانی راچندساعت خیس میکنیم و باچهارلیوان آب میزاریم تاخوب بپزه وقتی برنج خوب پخت درمخلوط کن میریزیم بعد دوباره به قابلمه برمیگردونیم حالا دولیوان شکر به برنج اضافه میکنیم وقتی شکر هم حل شد زعفران دم کرده به برنجمون اضافه میکنیم وخوب هم میزنیم وگلاب هم نصف استکان اضافه میکنیم وبازهم میزنیم پنجاه گرم کره هم اضافه میکنیم وهم میزنیم حالا دوقاشق غ پرپودر ژلاتین رو درنصف استکان حل میکنیم وبه روش بن ماری حل میکنیم شله زرد وازحرارت برمیداریم و درشله زرداضافه میکنیم وخوب هم میزنیم قالبمون روچرب کرده وشله زردکه سردشد درقالب میریزیم وبه مدت چهارساعت دریخچال میزاریم بعد از این مدت ازیخچال درمیاریم ودرظرف موردنظر برمیگردونیم ونوش جان .